Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Integritetspolicy

Inledning

Med följande sekretesspolicy vill vi informera dig om vilka typer av dina personuppgifter (nedan även förkortat "uppgifter") vi behandlar för vilka ändamål och i vilken omfattning. Sekretesspolicyn gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presenter, såsom våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "onlinetjänster").
De termer som används är inte könsspecifika.
Senast uppdaterad: 12. November 2021

Innehållsförteckning

- Inledning
- Controller
- Översikt över bearbetningsoperationer
- Rättslig grund för behandlingen
- Försiktighetsåtgärder för säkerheten
- Överföring av personuppgifter
- Behandling av uppgifter i tredje land
- Radering av data
- Användning av kakor
- Tillhandahållande av onlinetjänster och webbhotell
- Hantering av kontakter och förfrågningar
- Online marknadsföring
- Profiler i sociala nätverk (sociala medier)
- Plugins och inbäddade funktioner och innehåll
- Ändringar och uppdateringar av sekretesspolicyn
- Rättigheter för registrerade personer
- Terminologi och definitioner

Controller

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Österrike

E-postadress: marketing@deltabloc.com
Rättsligt meddelande: https://deltabloc.com/sv/redaktionell-information

Översikt över bearbetningsverksamheten

I följande tabell sammanfattas vilka typer av uppgifter som behandlas, i vilket syfte de behandlas och vilka de berörda personerna är.

Kategorier av behandlade uppgifter
- Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
- Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider).

Kategorier av registrerade
- Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev osv.).
- Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

Ändamål med behandlingen
- Tillhandahållande av våra onlinetjänster och användbarhet.
- Konverteringsuppföljning (mätning av marknadsföringsverksamhetens effektivitet).
- Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
- Feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär).
- Marknadsföring.
- Kontaktförfrågningar och kommunikation.
- Profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
- Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundsupport.

Rättslig grund för behandlingen

Nedan följer en översikt över den rättsliga grunden i GDPR som vi baserar behandlingen av personuppgifter på. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella bestämmelser om dataskydd i ditt eller vårt bosättnings- eller hemvistland gälla. Om dessutom mer specifika rättsliga grunder är tillämpliga i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

- Samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
- Fullgörande av ett avtal och förhandsförfrågningar (artikel 6.1 b i GDPR) - Fullgörande av ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
- Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR) - Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som den personuppgiftsansvarige eller en tredje part har, utom i de fall då dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Nationella bestämmelser om dataskydd i Österrike: Utöver dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Österrike. Detta inkluderar i synnerhet den federala lagen om skydd av enskilda personer vid behandling av personuppgifter (dataskyddslagen - DSG). Dataskyddslagen innehåller särskilt särskilda bestämmelser om rätten till tillgång, rättelse eller annullering, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall.

Säkerhetsföreskrifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken med varierande sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.
Åtgärderna omfattar särskilt att skydda uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, inmatning, överföring, säkring och åtskillnad av uppgifterna. Dessutom har vi inrättat förfaranden för att se till att de registrerades rättigheter respekteras, att uppgifter raderas och att vi är beredda att snabbt reagera på hot mot uppgifter. Dessutom tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utvecklingen eller valet av hårdvara, programvara och tjänsteleverantörer, i enlighet med principen om "privacy by design" och "privacy by default".

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via våra onlinetjänster på bästa möjliga sätt använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressfältet i din webbläsare.

Överföring av personuppgifter

I samband med vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till andra platser, företag eller personer eller att de lämnas ut till dem. Mottagare av dessa uppgifter kan till exempel vara tjänsteleverantörer som fått i uppdrag att utföra IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är inbäddade på en webbplats. I sådana fall kommer de rättsliga kraven att respekteras och i synnerhet kommer motsvarande avtal eller överenskommelser, som tjänar till att skydda dina uppgifter, att ingås med mottagarna av dina uppgifter.

Databehandling i tredje land

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag, sker detta endast i enlighet med de rättsliga kraven.
Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller överföring som krävs enligt avtal eller lag behandlar vi eller har behandlat uppgifterna endast i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, på grundval av särskilda garantier, t.ex. en avtalsförpliktelse genom EU-kommissionens s.k. standardskyddsklausuler eller om certifieringar eller bindande interna dataskyddsföreskrifter motiverar behandlingen (artikel 44-49 i GDPR, informationssida för EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Radering av data

De uppgifter som behandlas av oss raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser så snart behandlingen av dem återkallas eller andra tillstånd inte längre gäller (t.ex. om ändamålet med behandlingen av dessa uppgifter inte längre gäller eller om de inte behövs för ändamålet).
Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, är behandlingen av dem begränsad till dessa ändamål. Detta innebär att uppgifterna kommer att begränsas och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste lagras av kommersiella eller skattemässiga skäl eller för vilka lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
I samband med vår information om databehandling kan vi ge användarna ytterligare information om radering och lagring av uppgifter som är specifik för respektive behandling.

Användning av cookies

Cookies är textfiler som innehåller data från besökta webbplatser eller domäner och som lagras av en webbläsare på användarens dator. En cookie används främst för att lagra information om en användare under eller efter dennes besök i en onlinetjänst. Den information som lagras kan till exempel omfatta språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en varukorg eller platsen där en video visades. Termen "cookies" omfattar även annan teknik som fyller samma funktioner som cookies (t.ex. om användarinformation lagras med hjälp av pseudonyma online-identifierare, även kallade "användar-ID").

Följande typer och funktioner av cookies kan särskiljas
- Tillfälliga cookies (även sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat en onlinetjänst och stängt sin webbläsare.
- Permanenta kakor: Permanenta cookies lagras även efter att webbläsaren stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller önskat innehåll visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. Intressen hos användare som används för räckviddsmätning eller marknadsföringsändamål kan också lagras i en sådan cookie.
- Första parts-kakor: First-Party-Cookies: First-Party-Cookies sätts av oss själva.
- Cookies från tredje part: Tredjepartscookies används huvudsakligen av annonsörer (så kallade tredje parter) för att behandla användarinformation.
- Nödvändiga (även: nödvändiga) cookies: Cookies kan vara nödvändiga för driften av en webbplats (t.ex. för att spara inloggningar eller andra användarinmatningar eller av säkerhetsskäl).
- Statistik-, marknadsförings- och personaliseringscookies: Cookies används också i allmänhet för att mäta en webbplats räckvidd och när en användares intressen eller beteende (t.ex. visning av visst innehåll, användning av funktioner etc.) lagras på enskilda webbplatser i en användarprofil. Sådana profiler används till exempel för att visa innehåll för användare som motsvarar deras potentiella intressen. Detta förfarande kallas också för "spårning", dvs. spårning av användarnas potentiella intressen. Om vi använder cookies eller teknik för "spårning" kommer vi att informera dig separat i vår integritetspolicy eller i samband med att vi inhämtar samtycke.

Information om rättslig grund: Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om ditt samtycke eller inte. Om detta är fallet och du samtycker till användningen av cookies är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt uttalade samtycke. I annat fall kommer de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies att behandlas på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i en affärsverksamhet för vår onlinetjänst och dess förbättring) eller om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Lagringstid: Om vi inte ger dig uttrycklig information om lagringsperioden för permanenta cookies (t.ex. inom ramen för en så kallad cookie opt-in), kan du utgå från att lagringsperioden kan vara så lång som två år.

Allmän information om återkallande av samtycke och invändningar (opt-out): Oavsett om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du möjlighet att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookie-teknik eller att återkalla samtycket (kollektivt kallat "opt-out"). Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjälp av inställningarna i din webbläsare, t.ex. genom att avaktivera användningen av cookies (vilket också kan begränsa funktionaliteten hos våra onlinetjänster). En invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via följande webbplatser https://www.aboutads.info/choices/ och https://www.youronlinechoices.com. Dessutom kan du få ytterligare information om invändningar i samband med informationen om de använda tjänsteleverantörerna och cookies.

Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtycke: Vi använder en lösning för hantering av cookies där användarnas samtycke till användning av cookies, eller de förfaranden och leverantörer som nämns i lösningen för hantering av cookies, kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen lagras så att den inte behöver hämtas igen och samtycket kan bevisas i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-out cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att samtycket ska kunna tilldelas en användare och/eller dennes enhet. Med förbehåll för individuella uppgifter från leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringstiden för samtycket kan vara upp till två år. I detta fall bildas en pseudonym användaridentifierare som lagras med datum/tid för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av kakor och/eller tjänsteleverantörer) samt webbläsare, system och använd slutenhet.

- Behandlade datatyper: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
- Registrerade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
- Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används
- Cookiebot: Cookie-Consent Manager; Tjänsteleverantör: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark; Webbplats: https://www.cookiebot.com; Integritetspolicy: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Lagrade uppgifter (på tjänsteleverantörens server): Användarens IP-nummer i anonym form (de tre sista siffrorna är satta till 0), datum och tid för samtycket, användaragent för användarens webbläsare, den webbadress från vilken samtycket skickades, ett anonymt, slumpmässigt och krypterat nyckelvärde, användarens samtyckesstatus.

Tillhandahållande av onlinetjänster och webbhotell

För att tillhandahålla våra onlinetjänster på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänster från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som de förvaltar) onlinetjänsterna kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhets- och tekniska underhållstjänster.
De uppgifter som behandlas inom ramen för tillhandahållandet av webbhotellstjänsterna kan omfatta all information om användarna av våra onlinetjänster som samlas in i samband med användning och kommunikation. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlinetjänsterna till webbläsare, och alla poster som görs inom våra onlinetjänster eller från webbplatser.

Insamling av åtkomstdata och loggfiler: Vi, vi själva eller vår webbhotellleverantör, samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, överförda datamängder, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan) och, som regel, IP-adresser och den begärande leverantören.
Serverloggfilerna kan användas för säkerhetsändamål, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och för att säkerställa stabilitet och optimal belastningsbalansering av servrarna.

- Behandlade datatyper: Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
- Registrerade personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
- Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av våra onlinetjänster och användbarhet.
- Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Hantering av kontakter och förfrågningar

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) samt i samband med befintliga användar- och affärsrelationer behandlas de frågande personernas uppgifter i den utsträckning som krävs för att svara på kontaktförfrågningar och eventuella begärda åtgärder.
Svaret på kontaktförfrågningarna samt hanteringen av kontakt- och förfrågningsuppgifter inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av legitima intressen i att svara på förfrågningarna och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

- Behandlade datatyper: Uppgifter om inventarier (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsinformation (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Registrerade personer: Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev osv.).
- Ändamål med behandlingen: Ändamål: Kontaktförfrågningar och kommunikation.
- Rättslig grund: Uppfyllande av ett avtal och tidigare förfrågningar (artikel 6.1 b i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Online marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter i syfte att bedriva marknadsföring online, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (kollektivt kallat "innehåll") baserat på användarnas potentiella intressen och mätning av deras effektivitet.
För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfarande där relevant användarinformation för visning av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta tittat på innehåll, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, kommunikationspartners och teknisk information som t.ex. använd webbläsare, använt datorsystem och information om användningstider. Om användarna har gett sitt samtycke till att deras sidouppgifter samlas in kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock IP-maskningsmetoder (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarens IP-adresser genom att använda en pseudonym. Inom ramen för marknadsföringen online säkras i allmänhet inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi, liksom leverantörerna av marknadsföringsförfaranden online, inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som finns lagrad i deras profiler. Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller liknande minnesförfaranden. Dessa kakor kan senare, i allmänhet även på andra webbplatser som använder samma teknik för marknadsföring online, läsas och analyseras för att visa innehållet samt kompletteras med andra uppgifter och lagras på servern hos leverantören av tekniken för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta är till exempel fallet om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars teknik för marknadsföring på nätet vi använder och nätverket kopplar användarnas profiler till ovannämnda uppgifter. Observera att användarna kan ingå ytterligare avtal med leverantörerna av sociala nätverk eller andra tjänsteleverantörer, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av en registreringsprocess.
I princip får vi endast tillgång till sammanfattad information om hur våra annonser fungerar. Inom ramen för den så kallade konverteringsmätningen kan vi dock kontrollera vilka av våra onlinemarknadsföringsprocesser som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till att ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen används enbart för resultatanalys av våra marknadsföringsaktiviteter.
Om inget annat anges ber vi dig vänligen att tänka på att använda cookies lagras i två år.

Information om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke (t.ex. i samband med ett så kallat "cookie banner consent") är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter för marknadsföring online detta samtycke. I annat fall kommer användardata att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av våra onlinetjänster. I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

- Behandlade datatyper: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
- Registrerade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
- Ändamål med behandlingen: Marknadsföring, profiler med användarrelaterad information (skapa användarprofiler), konverteringsspårning (mätning av marknadsföringsverksamhetens effektivitet).
- Säkerhetsåtgärder: IP-maskning (pseudonymisering av IP-adressen).
- Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR).
- Opt-out: Vi hänvisar till respektive tjänsteleverantörers integritetspolicy och möjligheterna till invändningar (så kallad opt-out). Om inget uttryckligt opt-out-möjlighet har angetts är det möjligt att avaktivera cookies i inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineutbud. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-möjligheter, som erbjuds gemensamt för varje område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Regionöverskridande: https://optout.aboutads.info.

Tjänster och tjänsteleverantörer som används
- Google Tag Manager: Google Tag Manager är en lösning med vilken vi kan hantera så kallade webbplats-taggar via ett gränssnitt och på så sätt integrera andra tjänster i våra onlinetjänster (se ytterligare detaljer i denna sekretesspolicy). Med själva Tag Manager (som implementerar taggarna) skapas till exempel inga användarprofiler och inga cookies lagras. Google får endast användarens IP-adress, vilket är nödvändigt för att köra Google Tag Manager. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för dataöverföring till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms .

- Google Analytics: Online-marknadsföring och webbanalys; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Avsluta: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated; Typer av behandling och uppgifter som behandlas: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för dataöverföring till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

- Google Ads och konverteringsspårning: Vi använder Googles marknadsföringsmetod "Ads" online för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, videor, webbplatser osv.) så att de visas för användare som påstås vara intresserade av annonserna. Vi mäter också konverteringen av annonserna. Vi känner dock bara till det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi själva får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare; Tjänsteleverantör: Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Dataskyddsvillkor och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profiler i sociala nätverk (sociala medier)

Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med de användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss. Vi vill påpeka att användardata kan behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan medföra risker för användarna, t.ex. genom att det blir svårare att hävda användarnas rättigheter. Dessutom behandlas användardata vanligtvis inom sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas på grundval av användarnas beteende och användarnas tillhörande intressen. Användarprofilerna kan sedan användas till exempel för att placera annonser inom och utanför nätverken som antas motsvara användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligen cookies på användarens dator, i vilka användarens användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan uppgifter lagras i användarprofilerna oberoende av vilka enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive nätverk eller kommer att bli det senare).

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och av opt-out-möjligheterna hänvisas till respektive dataskyddsdeklarationer och information som tillhandahålls av leverantörerna av respektive nätverk.
Även när det gäller begäran om information och utövande av rättigheter för registrerade personer påpekar vi att dessa kan utövas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information. Om du fortfarande behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss.

- Behandlade datatyper: Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
- Registrerade personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
- Ändamål med behandlingen: Förfrågningar om kontakt och kommunikation, feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär), marknadsföring.
- Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används
- LinkedIn: Socialt nätverk; Tjänsteleverantör: Tjänsteleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Webbplats: https://www.linkedin.com; Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Avsluta: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
- YouTube: Socialt nätverk och videoplattform; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Avsluta: https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

I våra onlinetjänster integrerar vi funktionella och innehållsmässiga element som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Dessa kan till exempel vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallade "innehåll").

Integrationen förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de inte kan skicka innehållet till webbläsaren utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att presentera detta innehåll eller dessa funktioner. Vi strävar efter att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för att distribuera innehållet. Tredje part kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsmässiga ändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstider och annan information om användningen av vår webbplats, samt kan kopplas till sådan information från andra källor.

Information om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke (t.ex. i samband med ett så kallat "cookie banner consent") är den rättsliga grunden för behandlingen detta samtycke. I annat fall kommer användardata att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av våra onlinetjänster. Vi hänvisar till anmärkningen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

- Behandlade datatyper: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Registrerade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
- Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av våra onlinetjänster och användbarhet, Tillhandahållande av avtalstjänster och kundsupport.
- Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR), samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), fullgörande av ett avtal och förhandsförfrågningar (artikel 6.1 b i GDPR).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används
- Google Fonts: Vi integrerar teckensnitten ("Google Fonts") från leverantören Google, varvid användarnas uppgifter endast används för att visa teckensnitten i användarnas webbläsare. Integrationen sker på grundval av vårt legitima intresse av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av teckensnitten, deras enhetliga presentation och beaktande av eventuella licensbegränsningar för integreringen. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://fonts.google.com/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

- YouTube-videor: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, , moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://www.youtube.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy;
Avsluta: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.

Ändringar och uppdateringar av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi kommer att justera integritetspolicyn när förändringar i vår databehandlingsverksamhet gör det nödvändigt. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.
Om vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy ber vi dig notera att adresserna kan ändras med tiden och att du ska kontrollera informationen innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

- Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inklusive profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, vilket inbegriper profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.
- Rätt att återkalla samtycken: Du har rätt att när som helst återkalla samtycken.
- Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga kommer att behandlas och att få information om dessa uppgifter samt att få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med lagens bestämmelser.
- Rätt till rättelse: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
- Rätt till radering och rätt till begränsning av behandlingen: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna har du rätt att kräva att de relevanta uppgifterna raderas omedelbart eller alternativt att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
- Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
- Klagomål till tillsynsmyndigheten: I enlighet med lagen och utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, särskilt en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är vanligen bosatt, tillsynsmyndigheten på din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Terminologi och definitioner

Det här avsnittet ger en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras huvudsakligen i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot framför allt avsedda för att underlätta förståelsen. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

- Personuppgiftsansvarig: Med "personuppgiftsansvarig" avses den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
- Spårning av konvertering: Konverteringsspårning är en metod som används för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsåtgärder. För detta ändamål lagras vanligen en cookie på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum, och den kallas sedan upp igen på målwebbplatsen (på så sätt kan vi t.ex. spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika).
- IP-maskning: IP-maskering är en metod som innebär att den sista oktetten, dvs. de två sista siffrorna i en IP-adress, raderas så att IP-adressen inte längre kan användas för att identifiera en person på ett entydigt sätt. IP-maskering är därför ett sätt att pseudonymisera behandlingsmetoder, särskilt vid marknadsföring på nätet.
- Personuppgifter: "En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
- Behandling: Begreppet "behandling" omfattar ett brett spektrum och praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det gäller insamling, utvärdering, lagring, överföring eller radering.
- Profiler med användarrelaterad information: Behandling av "profiler med användarrelaterad information", eller förkortat "profiler", omfattar all slags automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta inbegripa olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll etc.) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.

Kontakta oss
Contact us