Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ochrana soukromí

Preambule

V následujících zásadách ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké typy vašich osobních údajů (dále také zkráceně "údaje") zpracováváme, pro jaké účely a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v souvislosti s poskytováním našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online služby").
Použité pojmy nejsou genderově specifické.
Poslední aktualizace: 12. Listopad 2021

Obsah

- Preambule
- Zodpovědný
- Přehled operací zpracování
- Právní základy zpracování
- Bezpečnostní opatření
- Předávání osobních údajů
- Zpracování údajů ve třetích zemích
- Vymazání údajů
- Používání souborů cookie
- Poskytování online služeb a webhostingu
- Správa kontaktů a dotazů
- Online marketing
- Profily v sociálních sítích (sociální média)
- Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah
- Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
- Práva subjektů údajů
- Terminologie a definice

Zodpovědný

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria

E-mailová adresa: marketing@deltabloc.com
Impresum: https://deltabloc.com/cs/impresum

Přehled zpracovatelských operací

Následující tabulka shrnuje typy zpracovávaných údajů, účely jejich zpracování a dotčené subjekty údajů.

Kategorie zpracovávaných údajů
- Inventární údaje (např. jména, adresy).
- Obsahové údaje (např. textové vstupy, fotografie, videa).
- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).

Kategorie subjektů údajů
- Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
- Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování
- Poskytování našich online služeb a použitelnost.
- Sledování konverzí (Měření účinnosti marketingových aktivit).
- Přímý marketing (např. prostřednictvím e-mailu nebo poštou).
- Zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře).
- Marketingové aktivity: V případě, že se jedná o marketingovou aktivitu, je možné využít např.
- Žádosti o kontakt a komunikace.
- Profily s informacemi týkajícími se uživatelů (Vytváření uživatelských profilů).
- Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory.

Právní základy zpracování

V následujícím textu naleznete přehled právních základů GDPR, na kterých zakládáme zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou platit i vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů v zemi vašeho nebo našeho bydliště či sídla. Pokud se navíc v jednotlivých případech uplatní specifičtější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

- Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
- Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
- Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Vnitrostátní předpisy o ochraně údajů v Rakousku: Kromě předpisů o ochraně údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí v Rakousku také vnitrostátní předpisy o ochraně údajů. Patří sem zejména spolkový zákon o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů - DSG). Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje zejména zvláštní ustanovení o právu na přístup, opravu nebo zrušení, zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zpracování pro jiné účely a předávání a automatizovaném rozhodování v jednotlivých případech.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i k různě pravděpodobnému a různě závažnému riziku pro práva a svobody fyzických osob, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající danému riziku.
Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, přenosu, zabezpečení a oddělení. Kromě toho jsme zavedli postupy, které zajišťují dodržování práv subjektů údajů, vymazávání údajů a připravenost rychle reagovat na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a poskytovatelů služeb v souladu se zásadou ochrany soukromí již od návrhu a ochrany soukromí ve výchozím nastavení.

Šifrování SSL (https): Abychom co nejlépe ochránili vaše údaje přenášené prostřednictvím našich online služeb, používáme šifrování SSL. Takto šifrované spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V souvislosti s naším zpracováním osobních údajů se může stát, že údaje budou předány na jiná místa, společnostem nebo osobám nebo jim budou zpřístupněny. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověřeni úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou vloženy do webových stránek. V takovém případě budou dodrženy zákonné požadavky a s příjemci vašich údajů budou uzavřeny zejména odpovídající smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělením či předáním údajů jiným osobám, orgánům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky.
S výhradou výslovného souhlasu nebo předání vyžadovaného smlouvou nebo zákonem zpracováváme nebo jsme nechali zpracovat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, a to na základě zvláštních záruk, jako je smluvní závazek prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU nebo pokud zpracování odůvodňují osvědčení nebo závazné interní předpisy o ochraně údajů (čl. 44 až 49 GDPR, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Vymazání dat

Námi zpracovávané údaje budou vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními, jakmile bude jejich zpracování zrušeno nebo přestanou platit jiná oprávnění (např. pokud již neplatí účel zpracování těchto údajů nebo nejsou pro daný účel potřebné).
Pokud nejsou údaje vymazány, protože jsou vyžadovány pro jiné a zákonem povolené účely, je jejich zpracování omezeno na tyto účely. To znamená, že údaje budou omezeny a nebudou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
V rámci našich informací o zpracování údajů můžeme uživatelům poskytnout další informace o vymazání a uchovávání údajů, které jsou specifické pro příslušnou operaci zpracování.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou textové soubory, které obsahují údaje z navštívených webových stránek nebo domén a jsou uloženy prohlížečem v počítači uživatele. Soubor cookie se používá především k ukládání informací o uživateli během jeho návštěvy nebo po ní v rámci online služby. Uložené informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webové stránce, stav přihlášení, nákupní košík nebo místo, kde bylo zobrazeno video. Pojem "cookies" zahrnuje také další technologie, které plní stejné funkce jako cookies (např. pokud jsou informace o uživateli ukládány pomocí pseudonymních online identifikátorů, označovaných také jako "ID uživatele").

Rozlišují se následující typy a funkce souborů cookie
- Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online službu a zavře svůj prohlížeč.
- Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Může být například uložen stav přihlášení nebo se může přímo zobrazit preferovaný obsah, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. V takovém souboru cookie mohou být uloženy také zájmy uživatelů, které jsou využívány pro měření rozsahu nebo marketingové účely.
- Soubory cookie první strany: Soubory cookie první strany nastavujeme sami.
- Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie třetích stran používají především inzerenti (tzv. třetí strany) ke zpracování informací o uživatelích.
- Nezbytné (také: nezbytné) soubory cookie: Soubory cookie mohou být nezbytné pro provoz webových stránek (např. pro uložení přihlašovacích údajů nebo jiných uživatelských vstupů nebo z bezpečnostních důvodů).
- Statistické, marketingové a personalizační soubory cookie: Soubory cookie se obecně používají také k měření dosahu webových stránek a při ukládání zájmů nebo chování uživatele (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) na jednotlivých webových stránkách v profilu uživatele. Takové profily se používají například k tomu, aby se uživatelům zobrazoval obsah, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento postup se také označuje jako "tracking", tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pokud používáme soubory cookie nebo technologie "sledování", budeme vás o tom informovat zvlášť v našich zásadách ochrany osobních údajů nebo v souvislosti se získáním souhlasu.

Informace o právním základu: Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookie, je právním základem pro zpracování vašich údajů váš deklarovaný souhlas. V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online služby a jejím zlepšování) nebo, pokud je použití souborů cookie nezbytné pro plnění našich smluvních závazků.

Doba uchovávání: Pokud vám neposkytneme výslovné informace o době uchovávání trvalých souborů cookie (např. v rámci tzv. cookie opt-in), předpokládejte, že doba uchovávání může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání souhlasu a námitky (Opt-Out): Odvolání souhlasu: Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies nebo odvolat souhlas (souhrnně označováno jako "opt-out"). Svůj nesouhlas můžete nejprve vysvětlit pomocí nastavení svého prohlížeče, např. deaktivací používání souborů cookie (což může také omezit funkčnost našich online služeb). Námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze vznést u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím webových stránek https://www.aboutads.info/choices/ a https://www.youronlinechoices.com. Kromě toho můžete získat další informace o námitkách v rámci informací o používaných poskytovatelích služeb a souborech cookie.

Zpracování údajů o souborech cookie na základě souhlasu: Souhlas uživatelů s používáním souborů cookie, resp. s postupy a poskytovateli uvedenými v řešení pro správu souborů cookie, mohou uživatelé získat, spravovat a odvolat. Prohlášení o souhlasu je uloženo tak, aby jej nebylo nutné znovu vyhledávat a aby bylo možné souhlas prokázat v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a/nebo v souboru cookie (tzv. opt-out cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné souhlas přiřadit uživateli a/nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních údajů poskytovatelů služeb správy souborů cookie platí následující informace: Doba uložení souhlasu může být až dva roky. V takovém případě je vytvořen pseudonymní identifikátor uživatele, který je uložen spolu s datem/časem souhlasu, informacemi o rozsahu souhlasu (např. které kategorie souborů cookie a/nebo poskytovatelé služeb) a také prohlížečem, systémem a použitým koncovým zařízením.

- Zpracovávané typy dat: Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
- Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
- Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Využívané služby a poskytovatelé služeb
- Cookiebot: Cookie-Consent Manager; poskytovatel služeb: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko; Webové stránky: https://www.cookiebot.com; Ochrana soukromí: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/;Uložená data (na serveru poskytovatele služeb): Číslo IP uživatele v anonymní podobě (poslední tři číslice jsou nastaveny na 0), datum a čas souhlasu, user agent prohlížeče uživatele, adresa URL, ze které byl souhlas odeslán, Anonymní, náhodná a zašifrovaná hodnota klíče; stav souhlasu uživatele.

Poskytování online služeb a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naše online služby, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo serverů, které spravují) lze k online službám přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat služeb infrastruktury a platformy, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázových služeb, jakož i služeb zabezpečení a technické údržby.
Údaje zpracovávané v rámci poskytování hostingových služeb mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů našich online služeb, které jsou shromažďovány v průběhu jejich používání a komunikace. Pravidelně se jedná o IP adresu, která je nezbytná k tomu, aby bylo možné doručit obsah online služeb prohlížečům, a všechny vstupy provedené v rámci našich online služeb nebo z webových stránek.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu: My sami nebo náš poskytovatel webhostingu shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru (tzv. soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupuje, datum a čas přístupu, přenesené objemy dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal.
Soubory protokolů serverů mohou být použity pro bezpečnostní účely, např. k zamezení přetížení serverů (zejména v případě zneužití, tzv. útoků DDoS) a k zajištění stability a optimálního rozložení zátěže serverů.

- Zpracovávané typy dat: Údaje o obsahu (např. textové vstupy, fotografie, videa), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
- Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
- Účely zpracování: Poskytování našich online služeb a použitelnost.
- Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Správa kontaktů a dotazů

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) a v rámci stávajících uživatelských a obchodních vztahů jsou informace o dotazujících se osobách zpracovávány v rozsahu nezbytném pro reakci na žádosti o kontakt a případná požadovaná opatření.
Reakce na kontaktní dotazy, jakož i správa kontaktních údajů a údajů o dotazech v kontextu smluvních nebo předsmluvních vztahů je prováděna za účelem plnění našich smluvních závazků nebo za účelem odpovědi na (před)smluvní dotazy a v ostatních případech na základě oprávněných zájmů na zodpovězení dotazů a udržování uživatelských nebo obchodních vztahů.

- Zpracovávané typy údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Obsahové údaje (např. zadávání textu, fotografie, videa).
- Subjekty údajů: Komunikační partneři (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
- Účely zpracování: Účely zpracování: Žádosti o kontakt a komunikace.
- Právní základ: Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Online marketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, který může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo zobrazování reklamy a dalšího obsahu (souhrnně označovaného jako "obsah") na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jejich účinnosti.
Pro tyto účely jsou vytvářeny tzv. uživatelské profily, které jsou ukládány do souboru (tzv. "cookie") nebo podobným postupem, v němž jsou uloženy relevantní informace o uživateli pro zobrazování výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat například zobrazený obsah, navštívené webové stránky, používané online sítě, komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním svých vedlejších údajů, mohou být tyto údaje rovněž zpracovávány.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. Používáme však stanovené postupy maskování IP (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy), abychom zajistili ochranu uživatele pomocí pseudonymu. Obecně platí, že v rámci online marketingového procesu nejsou zabezpečeny žádné jasné údaje o uživateli (jako jsou e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my, stejně jako poskytovatelé online marketingových postupů, neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.
Informace v profilech jsou obvykle uloženy v souborech cookie nebo podobných zapamatovatelných postupech. Tyto soubory cookie mohou být později, zpravidla i na jiných webových stránkách, které využívají stejnou technologii online marketingu, čteny a analyzovány pro účely zobrazování obsahu a také doplněny o další údaje a uloženy na serveru poskytovatele technologie online marketingu.

Výjimečně lze profilům přiřadit přehledná data. Je tomu tak například v případě, že uživatelé jsou členy sociální sítě, jejíž online marketingovou technologii používáme, a síť profily uživatelů propojí ve výše uvedených údajích. Upozorňujeme, že uživatelé mohou uzavírat další dohody s poskytovateli sociálních sítí nebo jinými poskytovateli služeb, např. souhlasem v rámci registračního procesu.
Zásadně získáváme přístup pouze k souhrnným informacím o výkonnosti našich reklam. V rámci tzv. měření konverzí však můžeme kontrolovat, které z našich online marketingových procesů vedly k tzv. konverzi, tj. k uzavření smlouvy s námi. Měření konverzí se používá pouze pro analýzu výkonnosti našich marketingových aktivit.
Pokud není uvedeno jinak, prosíme vás, abyste vzali v úvahu, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Informace o právním základu: Pokud uživatele požádáme o souhlas (např. v rámci tzv. "cookie banner consent"), je právním základem pro zpracování údajů pro účely online marketingu tento souhlas. V opačném případě budou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich online služeb. V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

- Zpracovávané typy dat: Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
- Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
- Účely zpracování: Marketing, profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů), sledování konverzí (měření účinnosti marketingových aktivit).
- Bezpečnostní opatření: Maskování IP (Pseudonymizace IP adresy).
- Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
- Odhlášení: Odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb a možnosti vznesení námitky (tzv. "opt-out"). Pokud není výslovně uvedena možnost opt-out, je možné soubory cookie deaktivovat v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Proto doporučujeme následující další možnosti opt-out, které jsou nabízeny souhrnně pro každou oblast: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Meziregionální: https://optout.aboutads.info.

Využívané služby a poskytovatelé služeb
- Správce značek Google: Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého můžeme spravovat tzv. webové značky prostřednictvím rozhraní a integrovat tak další služby do našich online služeb (další podrobnosti naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů). U samotného Tag Manageru (který implementuje tagy) se například nevytvářejí žádné uživatelské profily ani se neukládají soubory cookie. Google získává pouze IP adresu uživatele, která je nezbytná pro spuštění Google Tag Manageru. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy; Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání dat do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

- Google Analytics: Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Nastavení zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated; Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání dat do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

- Reklamy Google a sledování konverzí: Používáme metodu online marketingu Google "Ads" k umístění reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, videích, na webových stránkách atd.) tak, aby se zobrazovaly uživatelům, kteří o ně údajně projevili zájem. Měříme také konverzi těchto reklam. Známe však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Sami však nedostáváme žádné informace, které by bylo možné použít k identifikaci uživatelů; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy; Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky ochrany údajů správce-kontrolora reklam Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profily v sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje uživatelů, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde aktivní, nebo jim nabídnout informace o nás.
Rádi bychom upozornili, že uživatelské údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může pro uživatele znamenat rizika, např. ztížení vymáhání práv uživatelů.
Kromě toho jsou údaje uživatelů obvykle zpracovávány v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě chování uživatelů a souvisejících zájmů uživatelů mohou být například vytvářeny uživatelské profily. Uživatelské profily pak mohou být použity například k umístění reklamy v rámci sítí i mimo ně, u níž se předpokládá, že odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítači uživatele obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo uživatelské chování a zájmy uživatele. Kromě toho mohou být údaje uloženy v uživatelských profilech nezávisle na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných sítí nebo se jimi stanou později).

Podrobný popis příslušných operací zpracování a možností odhlášení naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů a informacích poskytovaných poskytovateli příslušných sítí.
Také v případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektů údajů upozorňujeme, že je lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přímo přijmout příslušná opatření a poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

- Zpracovávané typy dat: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
- Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
- Účely zpracování: Účely zpracování: Žádosti o kontakt a komunikace, Zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), Marketing.
- Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Využívané služby a poskytovatelé služeb
- LinkedIn: Poskytovatel služeb: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; Webové stránky: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; Webové stránky: https://www.linkedin.com; Ochrana soukromí: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
- YouTube: Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

V rámci našich online služeb integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovávají IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli obsah do prohlížeče odeslat. IP adresa je tedy pro prezentaci tohoto obsahu nebo funkcí vyžadována. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro distribuci obsahu. Třetí strany mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako "web beacons"). "Pixelové značky" mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o používání našich webových stránek, stejně jako mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Informace o právním základu: Pokud žádáme uživatele o souhlas (např. v rámci tzv. "cookie banner consent"), je právním základem pro zpracování tento souhlas. V opačném případě budou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich online služeb. Odkazujeme vás na poznámku o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

- Zpracovávané typy údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), Inventární údaje (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Obsahové údaje (např. zadávání textu, fotografie, videa).
- Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
- Účely zpracování: Poskytování našich online služeb a použitelnosti, Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory.
- Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Využívané služby a poskytovatelé služeb
- Písma Google: Údaje o uživatelích se používají výhradně pro účely zobrazení písem v prohlížeči uživatelů. Integrace probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotné prezentaci a zohlednění případných licenčních omezení pro jejich integraci. Poskytovatel služby: Městská část Praha 3, ul: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://fonts.google.com/; Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy.

- Videa na YouTube: Poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, , mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://www.youtube.com; Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy;
Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Nastavení zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme upravovat, jakmile to budou vyžadovat změny v našich postupech zpracování údajů. Jakmile budou změny vyžadovat vaši spolupráci (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení, budeme vás o tom informovat.
Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, žádáme vás, abyste vzali na vědomí, že adresy se mohou v průběhu času měnit, a abyste si před kontaktováním ověřili informace.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z článků 15 až 21 GDPR:

- Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.
- Právo na odvolání souhlasů: Máte právo kdykoli odvolat souhlasy.
- Právo na přístup: Máte právo požadovat potvrzení, zda budou dané údaje zpracovávány, a být o těchto údajích informováni a získat další informace a kopii údajů v souladu s ustanoveními zákona.
- Právo na opravu: Máte právo v souladu se zákonem požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
- Právo na výmaz a právo na omezení zpracování: V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo požadovat okamžité vymazání příslušných údajů, případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.
- Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu v souladu se zákonnými požadavky nebo požádat o jejich předání jinému správci.
- Stížnost u dozorového úřadu: V souladu s právními předpisy a aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména u dozorového úřadu v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, u dozorového úřadu v místě vašeho pracoviště nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Terminologie a definice

Tato část obsahuje přehled pojmů použitých v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Mnohé pojmy jsou převzaty ze zákona a definovány zejména v článku 4 GDPR. Právní definice jsou závazné. Následující vysvětlení naopak slouží především k pochopení. Pojmy jsou řazeny abecedně.

- Správce: "Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
- Sledování konverzí: Sledování konverzí je metoda používaná k vyhodnocování účinnosti marketingových opatření. Za tímto účelem se v rámci webových stránek, na nichž marketingová opatření probíhají, obvykle ukládá do zařízení uživatelů soubor cookie, který je poté znovu vyvolán na cílové webové stránce (můžeme tak např. sledovat, zda námi umístěné reklamy na jiných webových stránkách byly úspěšné).
- Maskování IP adres: Maskování IP je metoda, při které se odstraní poslední oktet, tj. poslední dvě čísla IP adresy, takže samotnou IP adresu již nelze použít k jednoznačné identifikaci osoby. Maskování IP je proto prostředkem pseudonymizace metod zpracování, zejména v online marketingu.
- Osobní údaje: "osobním údajem" se rozumí jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
- Zpracování: Pojem "zpracování" zahrnuje širokou škálu a prakticky každé nakládání s údaji, ať už jde o shromažďování, vyhodnocování, uchovávání, předávání nebo výmaz.
- Profily s informacemi souvisejícími s uživatelem: Zpracování "profilů s informacemi souvisejícími s uživatelem", zkráceně "profily", zahrnuje jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k analýze, vyhodnocení nebo předvídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování může jít o různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.) (např. zájmy o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Pro účely profilování se často používají soubory cookie a webové majáky.

Spojte se s námi
Contact us