Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Privacybeleid

Preambule

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren welke soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook afgekort als "gegevens") wij verwerken voor welke doeleinden en in welke omvang. De privacyverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van het verlenen van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online diensten").
De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.
Laatste Update: 12. November 2021

Inhoudsopgave

- Preambule
- Controleur
- Overzicht van verwerkingen
- Rechtsgrondslagen voor de verwerking
- Voorzorgsmaatregelen inzake beveiliging
- Doorgifte van Persoonsgegevens
- Gegevensverwerking in derde landen
- Wissen van gegevens
- Gebruik van cookies
- Verlening van online diensten en webhosting
- Contact- en informatiebeheer
- Online marketing
- Profielen in sociale netwerken (sociale media)
- Plugins en ingebedde functies en inhoud
- Wijzigingen en updates van het privacybeleid
- Rechten van betrokkenen
- Terminologie en definities

Controller

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria

E-mail address: marketing@deltabloc.com
Juridische informatie: https://deltabloc.com/nl/juridische-informatie

Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de betrokken betrokkenen.

Categorieën van verwerkte gegevens
- Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
- Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
- Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

Categorieën van betrokkenen
- Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
- Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking
- Het aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
- Conversietracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten).
- Direct marketing (bv. per e-mail of per post).
- Feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier).
- Marketing.
- Contactverzoeken en communicatie.
- Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
- Verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de GDPR waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR de nationale gegevensbeschermingsbepalingen van uw of ons woon- of verblijfsland van toepassing kunnen zijn. Indien daarnaast in individuele gevallen specifiekere rechtsgrondslagen van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

- Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR) - Uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
- Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van de persoonsgegevens vereisen.

Nationale gegevensbeschermingsvoorschriften in Oostenrijk: Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er nationale voorschriften van toepassing op de gegevensbescherming in Oostenrijk. Daartoe behoort met name de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz - DSG). De wet op de gegevensbescherming bevat met name bijzondere bepalingen inzake het recht van toegang, rectificatie of annulering, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen.

Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.
De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de invoer, de transmissie, de beveiliging en de scheiding van de gegevens. Daarnaast hebben wij procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden geëerbiedigd, dat gegevens worden gewist en dat wij voorbereid zijn om snel te reageren op bedreigingen met betrekking tot gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en dienstverleners rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van privacy by design en privacy by default.

SSL-versleuteling (https): Om uw gegevens die via onze online diensten worden verzonden zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens aan andere plaatsen, ondernemingen of personen worden doorgegeven of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners behoren die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn ingebed. In een dergelijk geval zullen de wettelijke voorschriften worden nageleefd en zullen met name overeenkomstige contracten of overeenkomsten, die de bescherming van uw gegevens dienen, worden gesloten met de ontvangers van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, geschiedt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken of laten wij de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, op basis van bijzondere garanties, zoals een contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie of indien certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming de verwerking rechtvaardigen (artikel 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen gewist, zodra de verwerking ervan wordt herroepen of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bijv. wanneer het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of zij voor het doel niet meer nodig zijn).
Indien de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden beperkt en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen of waarvoor opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. In het kader van onze informatie over gegevensverwerking kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het wissen en bewaren van gegevens die specifiek is voor de desbetreffende verwerking.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst op te slaan. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelmandje of de locatie waar een video werd bekeken, omvatten. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. als gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiemiddelen, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten en functies van cookies worden onderscheiden
- Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlinedienst heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
- Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden gebruikt, kunnen in zo'n cookie worden opgeslagen.
- First-Party-Cookies: First-Party-Cookies worden door onszelf geplaatst.
- Cookies van derden: Third-party-cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
- Noodzakelijke (ook: essentiële) cookies: Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinputs op te slaan of om veiligheidsredenen).
- Statistieken, marketing en personalisatie cookies: Cookies worden in het algemeen ook gebruikt om het bereik van een website te meten en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Indien wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Informatie over rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, is afhankelijk van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij een zakelijke exploitatie van onze online dienst en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn: Tenzij wij u expliciet informeren over de bewaartermijn van permanente cookies (bijv. in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), gaat u ervan uit dat de bewaartermijn kan oplopen tot twee jaar.

Algemene informatie over het intrekken van toestemming en bezwaar (Opt-Out): Ongeacht of de verwerking is gebaseerd op toestemming of op wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookie-technologieën of om de toestemming in te trekken (samen "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor ook de functionaliteit van onze onlinediensten kan worden beperkt). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de websites https://www.aboutads.info/choices/ en https://www.youronlinechoices.com. Bovendien kunt u nadere informatie over bezwaren ontvangen in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies.

Verwerking van Cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een cookiebeheeroplossing waarin de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookiebeheeroplossing genoemde procedures en aanbieders, door de gebruikers kan worden verkregen, beheerd en herroepen. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen zodat deze niet opnieuw hoeft te worden opgevraagd en de toestemming kan worden bewezen in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan server-sided en/of in een cookie (een zogenaamde opt-out-cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) plaatsvinden om de toestemming aan een gebruiker of en/of zijn apparaat te kunnen toewijzen. Onder voorbehoud van de individuele gegevens van de aanbieders van cookiebeheerdiensten, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. In dit geval wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie gevormd en opgeslagen met de datum/tijd van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsook de browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat.

- Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
- Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
- Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners
- Cookiebot: Cookie-Consent Manager; Dienstverlener: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; Website: https://www.cookiebot.com; Privacybeleid: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Opgeslagen gegevens (op de server van de dienstverlener): Het IP-nummer van de gebruiker in anonieme vorm (de laatste drie cijfers zijn op 0 gezet), datum en tijdstip van de toestemming, user agent van de browser van de gebruiker, de URL van waaruit de toestemming is verzonden, Een anonieme, willekeurige en gecodeerde sleutelwaarde; de toestemmingsstatus van de gebruiker.

Verlening van onlinediensten en webhosting

Om onze online diensten veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wier servers (of servers die zij beheren) toegang kan worden verkregen tot de online diensten. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van diensten op het gebied van beveiliging en technisch onderhoud.
De gegevens die worden verwerkt in het kader van de levering van de hostingdiensten kunnen alle informatie omvatten die betrekking heeft op de gebruikers van onze onlinediensten en die wordt verzameld in de loop van het gebruik en de communicatie. Hiertoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van de onlinediensten aan browsers te kunnen leveren, en alle gegevens die binnen onze onlinediensten of vanaf websites worden ingevoerd.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wij, wijzelf of onze webhostingprovider, verzamelen gegevens op basis van elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de webpagina's en bestanden waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolumes, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en, als algemene regel, IP-adressen en de aanvragende provider.
De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de stabiliteit en een optimale belastingsverdeling van de servers te waarborgen.

- Verwerkte gegevenstypen: Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
- Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
- Doeleinden van de verwerking: Het leveren van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
- Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Beheer van contacten en verzoeken

Bij het opnemen van contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via social media) alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om aan de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.
De beantwoording van de contactaanvragen alsmede het beheer van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of om te reageren op (pre)contractuele aanvragen en anderszins op basis van gerechtvaardigde belangen bij de beantwoording van de aanvragen en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

- Verwerkte gegevenstypen: Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gegevensonderwerpen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, etc.).
- Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
- Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Online Marketing

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van online marketing, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van reclame en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en de meting van de effectiviteit ervan.
Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (een zogenaamde "cookie") of een soortgelijke procedure waarin de relevante gebruikersinformatie voor de weergave van de voornoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun nevengegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van ter beschikking gestelde IP-maskingprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om de bescherming van de gebruiker door het gebruik van een pseudoniem te waarborgen. In het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) beveiligd, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van online-marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.
De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in cookies of soortgelijke memoriseerprocedures. Deze cookies kunnen later, meestal ook op andere websites die gebruik maken van dezelfde online marketing technologie, worden gelezen en geanalyseerd ten behoeve van de weergave van inhoud, alsmede aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van online marketing technologie.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingtechnologie gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers aan de voornoemde gegevens koppelt. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende overeenkomsten kunnen sluiten met de aanbieders van sociale netwerken of andere dienstverleners, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van een registratieproces. In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over de prestaties van onze advertenties. In het kader van de zogenaamde conversiemeting kunnen wij echter nagaan welke van onze onlinemarketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt voor de prestatieanalyse van onze marketingactiviteiten.
Tenzij anders vermeld, vragen wij u er rekening mee te houden dat de gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden opgeslagen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookiebannertoestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor online marketingdoeleinden. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

- Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
- Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
- Doeleinden van de verwerking: Marketing, Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen), Conversietracking (Meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten).
- Beveiligingsmaatregelen: IP Masking (Pseudonimisering van het IP-adres).
- Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR), Rechtmatige belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).
- Opt-Out: Wij verwijzen naar het privacybeleid van de respectieve dienstverleners en de bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-out mogelijkheid is aangegeven, is het mogelijk om cookies te deactiveren in de instellingen van uw browser. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Wij bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die voor elk gebied gezamenlijk worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Regio-overschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners
- Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in onze online diensten kunnen integreren (zie verdere details in dit privacybeleid). Bij de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden bijvoorbeeld geen gebruikersprofielen aangemaakt of cookies opgeslagen. Google ontvangt alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager te laten werken. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms .

- Google Analytics: Online marketing en webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated; Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

- Google Ads en Conversion Tracking: Wij gebruiken de Google "Ads" online marketing methode om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, video's, websites, etc.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die een vermeende interesse hebben in de advertenties. Wij meten ook de conversie van de advertenties. Wij kennen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen zelf echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren; Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden en standaardcontractbepalingen van Google Ads Controller-Controller voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profielen in sociale netwerken (sociale media)

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden. Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruikers met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat het moeilijker wordt om de rechten van gebruikers af te dwingen.
Bovendien worden gebruikersgegevens meestal binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daarmee samenhangende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen waarvan wordt aangenomen dat ze overeenstemmen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens in de gebruikersprofielen worden opgeslagen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve netwerken of dat later zullen worden).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingen en de opt-out-mogelijkheden wordt verwezen naar de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen en informatie die door de aanbieders van de respectieve netwerken wordt verstrekt.
Ook in het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het effectiefst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

- Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
- Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
- Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulier), Marketing.
- Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners
- LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstenaanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
- YouTube: Sociaal netwerk en videoplatform; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins en ingebedde functies en inhoud

Binnen onze online diensten integreren wij functionele en inhoudselementen die afkomstig zijn van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "inhoud").

De integratie veronderstelt steeds dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Derden kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, maar kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Informatie op wettelijke basis: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookiebannertoestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. Wij verwijzen u naar de opmerking over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

- Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gegevensonderwerpen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
- Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, Het verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning.
- Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR), Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6 (1) (b) GDPR).

Diensten en dienstverleners die worden gebruikt
- Google Fonts: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruikers uitsluitend worden gebruikt voor de weergave van de lettertypen in de browser van de gebruikers. De integratie vindt plaats op basis van onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, de uniforme weergave ervan en de inachtneming van eventuele licentiebeperkingen voor de integratie ervan. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

- YouTube-video's: Video-inhoud; Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; , moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy;
Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen wanneer wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen. Als wij in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

- Recht op bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op letter e) of f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing.
- Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht om toestemmingen op elk moment in te trekken.
- Recht op toegang: U heeft het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie verwerkt zullen worden en om geïnformeerd te worden over deze gegevens en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
- Recht op rectificatie: U heeft het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om rectificatie van de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
- Recht op wissen en recht op beperking van de verwerking: U hebt overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht te eisen dat de desbetreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt beperkt.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
- Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wet en onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Terminologie en definities

In dit deel vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg is echter vooral bedoeld voor een beter begrip. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

- Verantwoordelijke voor de verwerking: onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
- Conversie bijhouden: Conversion tracking is een methode die wordt gebruikt om de effectiviteit van marketingmaatregelen te evalueren. Hiervoor wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgeroepen op de doelwebsite (zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de door ons op andere websites geplaatste advertenties succesvol waren).
- IP-masking: IP-masking is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, worden verwijderd, zodat het IP-adres alleen niet meer kan worden gebruikt om een persoon eenduidig te identificeren. IP-masking is dus een middel om verwerkingsmethoden te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing.
- Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
- Verwerking: De term "verwerking" omvat een breed scala en praktisch elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, doorgeven of wissen.
- Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", of kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en de inhoud ervan, enzovoort) (bijv. interesses voor bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.

Neem contact met ons op
Contact us