Privacy Policy

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH. De website van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH kan gebruikt worden zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het echter noodzakelijk zijn dat we persoonsgegevens verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, vragen wij altijd om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de voor DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH geldende voorschriften van de landspecifieke gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hen toekomende rechten worden gewezen.

DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking, talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen de internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij, om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijnen en verordeninggever zijn gebruikt bij de publicatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of één of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

 

b) Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

 

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemmen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

 

d) Beperking van de verwerking

De beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

e) Profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

 

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, indien deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 

g) Verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk, alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgelegd, kan de verantwoordelijke c.q. de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld volgens het recht van de Unie of van de lidstaten.

 

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam die namens de verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt.

 

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 

j) Derde persoon

Een derde persoon is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

k) Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het geval in kwestie op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft afgegeven in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene te verstaan geeft in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met het karakter van gegevensbescherming is:

DELTABLOC INTERNATIONAL GMBH

Industriestraße 28

2601 Sollenau

Oostenrijk

Tel.: +43 57715 470 482

E-mail: marketing@deltabloc.com

Website: www.deltabloc.com, www.phonobloc.com, www.citybloc.eu, extranet.deltabloc.com

 

3. Cookies

Op de internetpagina's van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Hij bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van een andere internetbrowser die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijker diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie dat wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn onder bepaalde omstandigheden, niet alle functies op onze internetsite volledig bruikbaar.

 

4. Vergaring van algemene gegevens en informatie

Telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt, verzamelt de website van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen, en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH zowel statistisch beoordeeld als met het doel de technische processen verder te optimaliseren en de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

 

5. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH kunnen de gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt bepaald door het hiervoor gebruikte invoermasker.

DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbriefverzending. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure voor het eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene is gebruikt op het moment van aanmelding door de Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene aan ons heeft verstrekt voor de toezending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van uw toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Voorts bestaat de mogelijkheid om zich te allen tijde direct uit te schrijven voor de nieuwsbrief op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, of om dit de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier mee te delen.

 

6. Nieuwsbrieven-Tracking

De nieuwsbrieven van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafiek, die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat verzonden worden, om een opname of een analyse van het logbestand mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden doorgevoerd. Aan de hand van de ingebedde tracking pixel kan DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokkene zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de tracking pixels in de nieuwsbrieven, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen hebben te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die zij via de dubbele opt-in-procedure hebben verleend, in te trekken. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH interpreteert een afmelding van de nieuwsbrief automatisch als een terugtrekking.

 

7. Contactmogelijkheid via de website

De website van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die snel een elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat tevens een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

8. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of, indien een door de Europese Richtlijn- en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

 

9. Rechten van de betrokkene persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen het verleend recht, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of zijn/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

b) Recht op informatie

Een ieder die met de verwerking van persoonsgegevens te maken heeft, heeft het door de door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleend recht, om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens, evenals een afschrift van die informatie. Verder heeft de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever de betrokkene inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

de doeleinden van de verwerking

de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt

de ontvangers of de categorieën van de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen

het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verantwoordelijken voor de verwerking of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten

het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verheven: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in overeenstemming met artikel 22, para. 1 en 4 van de AVG en - in ieder geval in deze gevallen -zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of de persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van zijn/haar recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

c) Recht op rectificatie

Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, recht op rectificatie van zijn/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om completering van onvolledige persoonsgegevens — ook via een aanvullende verklaring — te eisen.

Indien een betrokkene van dit recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

d) Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

Een ieder die met de verwerking van persoonsgegevens te maken heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de zijn/haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, indien één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

De betrokkene herroept zijn toestemming voor de verwerking, in overeenstemming met artikel 6, para. 1 letter a van de AVG of artikel 9, para. 2 letter a van de AVG en er geen andere rechtsgrondslag is voor verwerking.

De betrokkene dient volgens artikel 21 para. 1 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gerechtvaardigde gronden voor verwerking, of de betrokkene dient in overeenstemming met artikel 21 para. 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, para. 1 AVG verheven.

Indien één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH zijn opgeslagen, wenst te laten verwijderen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van artikel 17 para. 1 AVG verplicht is tot verwijdering van de persoonsgegevens, neemt DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, die de openbaar gemaakte gegevens verwerken, ervan in kennis te stellen, dat de betrokkene van deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De werknemer van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 

e) Recht op beperking van de verwerking

Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de verantwoordelijke voor de verwerking de verwerking beperkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, en wel gedurende een periode die de verantwoordelijken in staat stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 para. 1 van de AVG is ingevoerd en nog duidelijk is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de bij DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij/ij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Een ieder die te maken heeft met de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningengever verleend recht, recht om de desbetreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming in artikel 6, para. 1 letter a van de AVG of artikel 9, para. 2 letter a van de AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6, para. 1 letter b van de AVG berust en de verwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke voor de verwerking opgedragen openbaar gezag.

Voorts dient de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens in overeenstemming met artikel 20, para. 1 van de AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met een medewerker van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

 

g) Recht van bezwaar

Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft te allen tijde door de Europese richtlijnen- en verordeningenwetgever verleend recht, het recht om redenen die uit zijn bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, para. 1, letters e of f, van de AVG kunnen worden geweigerd. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gewettigde redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH voor directe reclamedoeleinden, zal DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, op gronden die voortvloeien uit zijn/haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens door DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, para. 1 van het AVG plaatsvinden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij om in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

Een ieder die het voorwerp is van de verwerking van persoonsgegevens, heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, het recht geen besluit te nemen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) toelaatbaar is in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) indien het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH passende maatregelen nemen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van minstens het recht om de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt duidelijk te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wil doen gelden in verband met geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Een ieder die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningengever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant in overeenstemming met de sollicitatiedocumenten langs de elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke schrapping niet in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

 

11. Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geïntegreerde componenten van YouTube op deze website. YouTube is een internet-videoportaal waar video publiceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer één van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd om een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurd ongeacht of de betreffende persoon wel of niet op een YouTube-video klikt. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij/zij onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ toegankelijke gegevensbeschermingsregels geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

12. Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 para. I lid a van de AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 para. I lid b van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 para. I lid c van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en dan zijn naam, leeftijd, gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 para. lid d van de AVG. Tenslotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 para. I lid f van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47, zin 2, van de AVG).

 

13. Legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 para. I lid f van de AVG, is het ons rechtmatig belang om zaken te doen ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

 

14. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

 

15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

 

16. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

 

Deze privacyverklaring is gecreëerd door gegevensbescherming in samenwerking met RC GmbH, de gebruikte notebooks en de door WSI-LAW ontwikkelde bestandsdragers van WBS-LAW, gemaakt door de privacyverklaring generator.